Spørgeguides & praktiske øvelser

Praktiske redskaber

Erfaring viser, at vi lærer bedst, når teori kobles til praksis og egne erfaringer. Derfor vil du her finde en række praktiske redskaber til brug i din undervisning og vejledning i form af 12 spørgeguides, der på forskellig vis giver eleverne anledning til at reflektere over og forberede sig på deres fremtidige uddannelsesvalg og blive klogere på dertil relaterede temaer i udskolingen.

Gennem individuel fordybelse og øvelser på klassen arbejder eleverne på at styrke deres kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for valget som en proces, betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Elevernes foreløbige uddannelsesvalg udfordres og deres uddannelsesparathed styrkes samtidig med, at de opnår et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet og dets foranderlighed.

Alle guides bygger på didaktik fra karrierelæring og narrativ pædagogik, understøtter elevarbejde med studievalgsportfolio, uddannelsesplan, forberedelse til skole-hjem-samtale og UPV og flugter faglige mål for Job og Uddannelse samt Arbejdskendskab på 7.-10. klassetrin.

Spørgeguides

Formål
Formålet med spørgeguiden er at forberede den unge på brobygning og praktik ud fra et karrierelæringsperspektiv.

Spørgeguiden lægger op til, at eleven får støtte til:
• at søge specifik viden om uddannelses-/praktiksted/virksomhed.
• at blive bevidst om egne faglige, sociale, personlige forudsætninger og praksisfaglige kompetencer.
• at afklare egne interesseområder og kunne begrunde et fremtidigt uddannelsesvalg/uddannelses- eller jobønske.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden under eller i forbindelse med besøg på ungdomsuddannelse, brobygning, praktik, åben skole. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper og/eller på klassen.

Varianter
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen.
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i at få bedst udbytte af den givne ud-af-huset-aktivitet.


Spørgeguide 1

Formål
At forholde sig til livet uden for grundskolen, som du kender så godt, kan være svært. Men også noget, du kan lære meget af. Noget, som kan give dig helt nye oplevelser. En dag stopper det skoleliv, du er vant til. Og derfor er det godt at forberede dig på, hvad der kunne være noget for dig efter grundskolen. Fremtiden er sikkert langt væk lige nu. Og det er heller ikke meningen, at du skal tage endeligt stilling til den nu. Se det som en spændende opdagelsesrejse, du skal på sammen med din lærer, dine klassekammerater og forældre.

Med spørgsmålene nedenfor guider vi dig til, hvad du kan overveje, lægge mærke til, tænke nærmere over. Målet er at få en fornemmelse for, hvad du interesserer dig for, og hvad dine styrker er. Men også hvordan du kan blive endnu klogere på dig selv og få en masse gode nye oplevelser f.eks. ved at besøge en ungdomsuddannelse, en virksomhed eller komme i praktik.


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

Dine forudgående forestillinger
• Hvilke overvejelser har du gjort dig om at besøge uddannelsen/virksomheden?
• Hvad vil du gerne finde ud af med besøget/brobygning/praktik? Hvad er vigtigst for dig og hvorfor?
• Hvordan tror du, at du får mest ud af besøget? Hvad kan du gøre?
• Hvad er du nysgerrig på at finde ud af ved dig selv, når du er der?
• Hvilke erfaringer tror du, du kan gøre dig – selvom du ikke har selv har valgt at besøge denne uddannelse eller virksomhed?
• Hvad tror du, du kan lære om dig selv? Og hvad kan du bruge det til? Også i andre sammenhænge?
• Hvad kan du lære om uddannelsen/erhvervet?
• Hvilke ulemper ser du ved, at du har fået denne praktik?
• Hvilke fordele ser du ved, at du har fået denne praktik?
• Hvad mangler vi viden om?
• Hvordan kan vi skaffe denne viden?

Dine forventninger
• Hvilke forventninger har du til at komme der? Hvorfor har du de forventninger?
• Hvad sker der, hvis det slet ikke er, som du forestiller dig? Hvordan tror du, du vil reagere? Og hvorfor?
• Hvad kan du selv gøre for at forholde dig nysgerrigt og åbent til det, du vil opleve?
• Hvordan forventer og håber du at blive modtaget?
• Hvad glæder du dig til?
• Hvad er du nervøs for?
• Hvordan tror du, de fysiske rammer er på dit praktiksted?
• Hvordan forventer du, stemningen er på virksomheden/på dit praktiksted?

Hvilke forventninger har du til
• Læreren?
• De andre?
• Det sociale miljø?
• Kantine?

Om stedet
• Hvordan tror du, kulturen er på skolen/i virksomheden? Hvordan passer dine egne værdier til det?
• Hvilke forskelle og ligheder forventer du, der vil være mellem her og der?
• Tror du, der er lige mange mænd og kvinder på uddannelsen/virksomheden?
• Hvordan tror du, det har betydning?
• Hvad skal du lære og blive bedre til, hvis man går på uddannelsen/prøver at
arbejde med det job/det erhverv, du skal besøge?
• Hvad er det bedste, der kan ske på besøget på uddannelse/praktikstedet?
• Hvad er det værste, der kan ske?
• Hvilke opgaver tror du, de løser på praktikstedet/uddannelsen?
• Hvilke opgaver tror du, du får, mens du er i praktik?
• Kunne dette være noget for en kammerat?

Forestil dig…
…at du skal arbejde hos den praktikvirksomhed, du besøger.
• Hvad vil være vigtigt for dig at få viden om inden? Hvorfor er det vigtigt for dig?
• Hvilke egenskaber er vigtige i netop det job?
• Hvis du skal nævne hvilke af dine egenskaber, du kan bruge i det job, hvad er den/de så?

… at du er begyndt på uddannelsen/at arbejde i virksomheden.
• Hvordan tror du, man arbejder der?
• På hvilke måder arbejder man selvstændigt på uddannelsen/i virksomheden
– og på hvilke måder arbejder man sammen med andre?
• Hvad er der mest af? Hvordan forholder du dig til det?
• Hvordan arbejder du bedst; alene eller helst med nogen?

… hvordan en hverdag vil se ud, hvis du gik på den uddannelse/arbejdede i den virksomhed, du skal besøge?
• Hvordan kan du undersøge, hvordan hverdagen ville se ud, hvis du gik på denne uddannelse/arbejdede i virksomheden?
• Hvad vil du spørge en om, som går på uddannelsen/arbejder i virksomheden?

Hvad betyder noget for dig?
• Hvad er vigtigt for dig for at kunne møde hver dag på uddannelsen/jobbet?
• Hvilket førstehåndsindtryk tror du, kollegaerne på arbejdspladsen vil få af dig?
• Hvordan vil du helst opfattes som person? Hvorfor er det vigtigt for dig?
• Hvad vil du helst kendes for fagligt? Og hvorfor?
• Er du kendt for det allerede blandt dine klassekammerater/dine lærere/dine forældre?
• Hvad skal der til for, at du bliver opfattet sådan?
• Hvad skal du arbejde mere med for at blive opfattet sådan?
• Hvad skal der til for, at du kan gennemføre den ungdomsuddannelse, du skal besøge?
• Hvad betyder det for dig, om der er nogen, du kender, der hvor du skal hen?

Hvad betyder dit valg i forhold til, hvad andre mener?
• Hvad betyder det for dig, hvad andre synes om dit valg af at besøge denne uddannelse
eller virksomhed?
• Hvad synes din mor/far, du skal vælge at besøge? Hvorfor? Og hvad tænker du om det?
• Hvad synes din mor/far om, at du skal besøge det sted, du skal besøge?
• Hvad synes de, du er bedst til? Hvad tænker du selv om det – er du enig/uenig?
• Hvad synes andre er dine styrker?
• Forestil dig, at din bedste kammerat skulle besøge en uddannelse, som han/hun er sikker på, at han/hun ikke vil søge ind på. Hvad vil du så sige til vedkommende, for at han/hun kan være nysgerrig under besøget og få noget ud af besøget?
• Hvad betyder det for dig, hvad dine venner/familie mener om dit valg? Hvorfor betyder det noget?
• Hvad er vigtigst: Hvad du eller andre mener om dit valg?
• Hvordan vil du have det, hvis andre kommer til at afgøre dit uddannelsesvalg for dig?
• Hvad kunne konsekvenserne være?

Formål
Formålet med spørgeguiden er, at eleven opsøger nye situationer, som fremmer ny læring. Spørgsmålene udfordrer eleven til at søge oplevelser og indlede dialog med nye mennesker og møde det ukendte med åbent sind.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden under eller i forbindelse med besøg på ungdomsuddannelse, brobygning, praktik, åben skole. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper: Sæt 3-4 elever sammen. Bed eleverne på skift fortælle om deres besøg ud fra, hvad vedkommende bed mest mærke i. Derefter diskuterer gruppen:
– Hvad har I fået ud af/konkret erfaret/personligt lært af ud-af huset-aktiviteten?
– Kan en enkeltstående oplevelse/aktivitet rykke ved vores forudindtagede meninger om noget, f.eks. en ungdomsuddannelse?
– Hvad kan det medvirke til (positivt/negativt)?
– Hvorfor er det vigtigt at lede efter nye indtryk? Hvad kan vi bruge dem til?
– Hvordan bliver du selv bedre til at opsøge nye indtryk, der kan skabe nye opfattelser?

Varianter
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen.

• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i at få bedst udbytte af den givne ud-af-huset-aktivitet.


Spørgeguide 2

Formål
Du er midt i en ud-af-huset-aktivitet og sikkert overvældet af nye indtryk, som slet ikke ligner grundskolen, du kender så godt. For at du kan sortere i de mange nye indtryk og kan tage stilling til den aktivitet, du er midt i, kan du stille dig selv nogle gode spørgsmål. Spørgsmåle­ne hjælper dig til at ordne og sammenstykke en hel masse nye input – med dig selv i midten for oplevelserne. Når du får skabt overblik, kan du bedre tage stilling til, om den ungdomsuddannelse/eller det erhverv, du har besøgt, så også er ’noget for dig’. Du får med refleksionsguiden også hjælp til en fremlæggelse af din oplevelse af besøget/aktiviteten – på klassen eller, hvis du skal tale med en vejleder. Sæt dig evt. med din mor eller far og fortæl om dit overordnede indtryk.


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

• Hvad var det første, der mødte dig i dag?
• Hvad gjorde du i dag? Hvordan gjorde du det?
• Hvordan blev du i stand til at gøre det?
• Når du gjorde det, hvad siger det som om dig? (kompetencer, personlige egenskaber, færdigheder)
• Hvem har du mødt på uddannelsen/praktiksted i dag?
• Hvem har du talt med? Om hvad?
• Arbejdede du sammen med nogen i dag?
• Hvordan oplevede du det at være/arbejde sammen med nogen?
• Hvad har overrasket dig?
• Hvad har været sjovt?
• Hvad har været som forventet?
• Hvad har du særligt hæftet dig ved?
• Hvad var svært?
• Hvem kunne hjælpe?
• Ser du dig selv passe ind her? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvad har du lært – Om stedet, det du blev præsenteret for/skulle gøre?
• Hvad har du lært om dig selv?

Saml dine noter:
• Hvad har du undret dig mest over?
• Hvad overraskede dig mest/var ikke som forventet?
• Hvad har du lært mest ved – af stedet – og ved dig selv på stedet?

Formål
Formålet med spørgeguiden er at skabe refleksion efter besøg på en uddannelsesinstitution. Nedenstående guide er udviklet for at komme hele vejen rundt om aktiviteten – her navnlig at gå i dybden med refleksioner. At udforske forskellige uddannelsesmiljøer kan være lærende og give ny viden og inspiration. Men vigtigt er også, at refleksionerne hjælper eleven med at udforske sig selv i mødet med uddannelsesbesøget og forholde sig til, hvordan det oplevedes at passe/ikke passe til ’mig’.

Spørgeguiden lægger op til, at eleven får støtte til:
• grundig og gennemtænkt bearbejdning af de oplevelser og informationer opnået i forbindelse med besøget.
• erkendelsen af, at det ikke er vigtigt, hvad hun ender med at vælge, men at hun har været rundt om de
forskellige emner og forholdt sig aktivt til dem.
• at nedbryde sine fordomme om ungdomsinstitutioner ved at blive opmærksom på, hvordan vi omtaler f.eks. mindre populære ungdomsuddannelser (som elev/forældre/lærere/vejledere).
• at fortælle på klassen om egne erfaringer.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden under eller i forbindelse med besøg på ungdomsuddannelse, brobygning, praktik, åben skole. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper: Sæt 3-4 elever sammen. Bed eleverne på skift fortælle om deres oplevelser med afsæt i de spørgsmål i guiden, de blev mest optaget af:
– Hvad har I lært/synes, er det vigtigste I tager med jer, om stedet og jer selv i den kontekst?
– Bliver I inspireret af at høre om de andres oplevelser, lærte I noget nyt/fik et nyt perspektiv?
– Hvad kan I bruge jeres nye viden til?

Varianter
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen med afsæt i spørgsmålet: Hvorfor er det vigtigt, at vi tænker og deler vores oplevelser fra forskellige aktiviteter?

• spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i at få bedst udbytte af den givne ud-af-huset-aktivitet.


Spørgeguide 3

Formål
Du er midt i en ud-af-huset-aktivitet som led i udskolingen og sikkert overvældet af nye indtryk, som slet ikke ligner grundskolen, du kender så godt. For at du kan sortere i de mange nye indtryk og kan tage stilling til den aktivitet, du er midt i, kan du stille dig selv nogle gode spørgsmål. Spørgsmålene hjælper dig til at ordne og sammenstykke en hel masse nye input – med dig selv i midten for oplevelserne. Når du får skabt overblik, kan du bedre tage stilling til, om den ungdomsuddannelse/eller det erhverv, du har besøgt, så også er ’noget for dig’. Du får med spørgeguiden også hjælp til en fremlæggelse af din vurdering af besøget/aktiviteten – på klassen eller, hvis du skal tale med en vejleder. Sæt dig evt. med din mor eller far og fortæl om dit overordnede indtryk.


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

• Hvordan oplevede du uddannelsesbesøget. Positivt/negativt – giv et eksempel på hver?
• Hvad har du særligt hæftet dig ved af det, du oplevede på uddannelsesbesøget?
• Hvad var det, der er blevet sagt/gjort i den forbindelse?
• Matchede de forestillinger, du havde inden besøget, det, du mødte? Hvordan?
• Var der noget, der slet ikke var som forventet? Hvad? Hvorfor blev du overrasket?
• Hvis du skulle nævne to faglige ting, du bed mærke i, hvad var det så?
• Hvis du skulle nævne to personlige, sociale eller kulturelle ting, du bed mærke i, hvad var det så?

Færdigheder
• Hvilke færdigheder er afgørende for at gå på den uddannelse?
• Hvad var eleverne/de ansatte gode til?
• Hvad kan man kalde de færdigheder (faglige) og personlige egenskaber?
• Hvad synes de studerende på uddannelsen, der er mest spændende?
• Hvad vil de studerende med uddannelsen?
• Hvad virkede mest spændende ved uddannelsen? Mindst spændende?
• Hvad, oplevede de studerende, var mest krævende/svært ved uddannelsen?
• Hvad forestiller du dig, at du ville komme til at lære på den ungdomsuddannelse?
– Hvad vil du have lettest ved? Og sværest ved? Hvorfor?
• Hvordan vil din personlighed passe ind på uddannelsen? Hvorfor?

Værdier
Hvad tror du, der var vigtigt for dem, der gik på uddannelsen, siden de havde valgt denne? Hvad var vigtigt for medarbejderne, siden de havde valgt det job/branche/specifikke arbejdsplads?

Hvad synes du, det fortæller om eleverne på uddannelsen/medarbejderne i virksomheden?
• Hvad er vigtigt for dig ved en uddannelse/i et arbejde?
• Hvordan ser et godt studieliv/arbejdsliv ud for dig?

Forbindelse til egne erfaringer
• Hvad kommer du til at tænke på fra dit eget liv, der er vigtigt for dig, da du hørte de
studerende/de ansatte fortælle?
• Jeg kommer til at tænke på engang, hvor… der følte/tænkte/oplevede jeg, at…

Formål
Formålet med spørgeguiden er, at den unge får indblik i, hvordan vedkommende lærer bedst. Der tages afsæt i den enkelte unges konkrete erfaringer. Guiden leder den unge på vej til at finde hverdagssituationer fra eget liv i skolen (fag/fagområder, vejledningsaktiviteter), fritid og livet generelt. Spørgsmålene her handler om at få øje på læringssituationer, der finder sted i alle livets forhold: Skole, job, fritid og relationer. Formålet med øvelsen er at udforske læring i livet. Ved at arbejde på denne måde udnytter man hverdagens potentiale til at understøtte karrierekompetence og forståelse af relevans og sammenhæng mellem skolens fag, vejledningsaktiviteter og liv.

Eleverne ledes gennem bestemte spørgsmålstyper skridt for skridt frem i mod det formål at indse, at læring ikke kun er et spørgsmål om rationel viden, som kan overføres fra lærer til elev. At lære noget nyt, er som en rejse ind i ukendt land, hvor man vil møde tvivl/overgange med tvivl. Men hvor det først og fremmest handler om at finde ud af at føle sig tryg – ved f.eks. at lære sig selv bedre at kende og finde ud af, hvad der skal til, for at man er i rammer, der føles rigtige for en.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper: Sæt eleverne sammen i grupper á 3. Hver elev deler på skift sine opdagelser om sig selv (3 x 5 min). Imens lytter de andre efter:
– Hvad bider jeg mest mærke i, at X har lært om sig selv og sine bedste læringssituationer?
– Hvornår og hvordan hører jeg at X oplever at lære bedst?
– Hvad har jeg selv lagt mærke til, at X er god
– Har jeg det på samme måde? Hvorfor/hvorfor ikke
Efter hver tur deler de andre, hvad de har lyttet sig til. Og den, der har været på, fortæller kort, hvad vedkommende er mest glad for at have hørt fra sine klassekammerater.
• Opsamling i klassen: Sæt et par ord på, hvordan denne type af refleksioner kan hjælpe ift. uddannelsesvalg.

Variant
• Aktiviteten kan foretages som interview i klassen med en klassekammerat uden hjemmeopgave.
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 4

Formål
At vælge ungdomsuddannelse er en proces, hvor du skal vælge mellem mange forskellige uddannelser. Det er ikke altid ligetil og kan være svært – for hvordan finder man ud af, hvad den rigtige beslutning er? Dine forældre og lærere kan hjælpe dig undervejs, men i sidste ende er det dig, der skal træffe beslutningen. Så hvordan er det lige man træffer gode beslutninger om vigtige ting i livet? Det handler denne øvelse om. Hvis det gør arbejdet sjovere, så sæt dig med en god ven eller en, der kender dig godt. Det hjælper nemlig ofte at få andres øjne på ens muligheder, som man ikke umiddelbart kan se eller så.


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

Hvornår lærer jeg bedst?
• Hvornår lærer du mest og mindst? Hvilke konkrete situationer?
• Hvordan kan du bringe dig i situationer, hvor du lærer godt?
• Har du noget, du gør, som får dig til at glemme tid og sted?
• Hvad er det? Og hvad er det opslugende i det?
• Hvilke typer opgaver trives du bedst med at løse?
• Hvad har du lyst til at lære? Hvornår og hvordan kan du lære det?
• Hvad har lært dig mest?

Hvad kan jeg lide i skolen, og hvordan kan jeg udvikle mig?
• Hvilke fagområder interesserer dig mest? Hvorfor?
• Hvilke fagområder har du lettest ved? Hvorfor?
• Hvilke fag udvikler du dig mest i for tiden? Hvad skyldes det?
• Er der nogle fag, du gerne vil udvikle dig på samme måde?
• Har du bud på, hvordan det kan ske?
• Hvilke tre fag kan du bedst lide i skolen?
• Hvordan trives du i klassen? Kammerater, frikvarter, mv.
• Hvilket fag i skolen er det bedste for dig? Hvorfor?
• Hvilket fag i skolen bryder du dig mindst om? Hvorfor?
• Hvilke styrker oplever du at bruge i din hverdag nu?
• Hvordan ville den perfekte skoledag se ud for dig?
• Hvilke fag giver mening for dig? Hvordan giver de mening?
• Hvis du kunne gå skoleåret om igen, hvad ville du så gøre anderledes?
• Hvordan kan du gøre det anderledes i det næste skoleår?
• Hvad kan du selv gøre for, at det kan ske?
• Hvem eller hvad kan hjælpe dig med det? Giv tre eksempler.

Formål
Formålet med spørgeguiden er at understøtte elevens selvrefleksion og bidrage til realisme i synet på sig selv og på mulighederne ift. uddannelse og erhverv (mulighedsorientering).

Spørgeguiden lægger op til, at eleven får støtte til:
• at lære at opsøge viden for at finde muligheder.

• at stille skarpt på, hvordan elevens ønsker harmonerer med krav. Og hvordan eleven forholder sig til en evt. uoverensstemmelse.
• at højne motivation og bevidsthed om, at eleven selv kan påvirke sit mulighedsrum.
• at give eleven nye ideer til konkret handling, der kan forbedre elevens muligheder.
• at kunne vurdere, hvad der er vigtigt/uvæsentligt for at komme videre.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper og/eller på klassen: Sæt 3-4 elever sammen. Bed dem fremlægge en kort plan for, hvordan hver enkelt elev ser sine uddannelsesmuligheder. Hvad baserer eleven sine svar på – de begrundes

Varianter
• Aktiviteten kan foretages som interview i klassen med en klassekammerat uden hjemmeopgave.
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen:
– Hvad er vi kommet frem til, at vi skal finde ud af om uddannelsesvalg?
– Hvad vidste du/vi ikke før gennemgang af spørgeguiden?
– Hvad ved du/vi nu?
– Hvad mangler du/I at undersøge/tage stilling til? Hvilke handlinger kræver det?
– Er der nogen, der kan hjælpe dig?
– Hvad kan vi bruge det at stille skarpt på dine/jeres muligheder til – ud over et konkret valg af ungdomsuddannelse?
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 5

Formål
Der er en masse ting, du skal forholde dig til, når grundskolen slutter. Nogle ting er sjovere end andre. I denne øvelse skal vi se på dig og dine muligheder ift. uddannelse og job. Det lyder måske kedeligt. Men det er det ikke, fordi du er i centrum her! Det handler om dig, dine interesser, det, der motiverer dig og gør dig glad. Men det handler også om det, du måske synes, er svært. F.eks. at vide, hvad du vil og egentligt har lyst til i fremtiden.

Guiden fører dig på en rejse, hvor du bliver klogere på dig selv og dine muligheder. Tag gerne en god ven/en forælder med på opdagelsen – flere øjne ser flere muligheder!


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

• Kender du kravene i uddannelsessystemet?
• Har du nogle specifikke ønsker til uddannelse og erhverv?
• Hvordan harmonerer dine ønsker med kravene?
• Hvordan forholder du dig til en evt. uoverensstemmelse? (Realisme)
• Hvad kan du gøre for, at uoverensstemmelsen bliver mindre?
• Hvilke fordele/ulemper vil der være ved at arbejde for større uoverensstemmelse?
• Hvad siger dine forældre/dine bedste venner er dine stærke sider?
• Hvad synes dine venner/dine forældre, du er god til?
• Hvis du mødte dig selv for første gang, hvad tror du, du ville tænke?
• Hvis du kendte dig selv gennem længere tid, hvad tror du så, du ville tænke?
• Hvor vigtigt er dit (uddannelses-/job-) mål for dig? Hvor meget vil du yde for at nå det?
• Hvor vigtig tror du, dit arbejde vil være for dig? Hvorfor?
• Kan du leve af dine interesser? Hvilke muligheder ser du inden for det, du brænder for?
• Vil du helst have et trygt og forudsigeligt liv, eller ønsker du usikkerhed/spænding/forandringer?
• Ønsker du at udforske nye ting?

Hvilke forestillinger gør du dig om din arbejdsfremtid?
• Tror du, det bliver let at få arbejde? Hvorfor, hvorfor ikke?
• Hvor tror du, det er let at få arbejde?
• Nu og om ti år?
• Inden for hvilke fag og erhverv bliver der efterspørgsel efter folk?
• Hvor vil disse job ligge? Land/by? I hvilke landsdele? Hvorfor?
• Tror du, at du må du flytte for at få arbejde? Hvorfor? Hvordan forholder du dig til dette?
• Hvilke fordele/ulemper ser du?
• Hvad bliver udfordringerne mht. til at få arbejde inden for forskellige typer erhverv?
• Hvilke erhverv er mulige for dig, hvis du ikke fuldfører en uddannelse?
• Hvordan er arbejdsmarkedet for mennesker uden uddannelse i dit nærområde?
• Tror du, at du kommer til at ønske at skifte job mange gange i løbet af livet?
• Hvordan forholder du dig til dette?
• Ønsker du et job, som varer hele livet? Hvorfor, hvorfor ikke?
• Hvilke fordele/ulemper kan der være?
• Hvem og hvad tror du påvirker dine valg? Hvorfor?
• Hvad påvirker dit liv? På hvilke måder påvirker du selv?
• Hvordan kan du påvirke disse rammer?
• Tror du, at du kan påvirke samfundet? Hvordan?

Formål
Formålet med spørgeguiden er at styrke de unges foretrukne selvfortællinger. Jo flere righoldige, nye og anderledes historier, som eleven kan fortælle om sig selv fra forskellig praksis, jo flere handlemuligheder har eleven.

Spørgeguiden lægger op til, at eleven får støtte til:
• at finde konkrete eksempler fra hverdagen, hvor eleven har gode oplevelser og erfaringer
med sig selv.
• at få blik og sprog for at forstå egne handlinger og styrker, der ofte er intuitive og ubevidste.
• at formulere intentioner, værdier og ønsker bag handlinger.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper: Sæt 3-4 elever sammen og bed dem færdiggøre følgende (eller lignende) sætninger om hinanden skriftligt:
1. I dag har jeg set, at du….
2. Jeg så, at du kunne….
3. Jeg ved, at du også kan…
4. Jeg tror, du godt kan lide, at…
5. Jeg kommer til at tænke på engang, hvor jeg selv…
6. Det du gjorde/kunne i dag, giver mig lyst til, at…

Varianter
• Aktiviteten kan foretages som interview i klassen med en klassekammerat uden hjemmeopgave.
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen.
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 6

Formål
At vælge ungdomsuddannelse er en proces, hvor du skal vælge mellem mange forskellige uddannelser. Det er ikke altid ligetil og kan være svært – for hvordan finder man ud af, hvad den rigtige beslutning er? Dine forældre og lærere kan hjælpe dig undervejs, men i sidste ende er det dig, der skal træffe beslutningen. Så hvordan er det lige, du træffer gode beslutninger om vigtige ting i livet? Det handler denne øvelse om.


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål 

• Hvad har du gjort på det seneste i skolen, som du er glad for og godt tilfreds med?
Måske noget fagligt eller noget socialt?
• Fortæl om en konkret situation, der illustrerer noget af det, du har gjort? Hvornår var det?
Hvad lavede du? Hvem var der? Hvad gjorde du? Hvad gjorde andre? Hvordan havde du det?
• Hvad var din intention med at gøre det, du gjorde? Hvad håbede du på?
Hvem ville ikke blive overrasket over, at du gjorde det, du gjorde?
• Hvad vil du kalde det, du gjorde? Hvis du skulle finde et godt navn eller en god overskrift på det, hvad ville det så være?
• Hvorfor er du godt tilfreds med det, du gjorde? Hvad handler det om, der er vigtigt for dig?
• Hvordan er netop X (indsæt navn ind her) blevet vigtigt for dig? Hvad er historien om dig og X? Kan du komme i tanker om andre situationer, hvor X også spillede ind?
• Når du ser på det, du har gjort – hvad synes du, det fortæller om dig og dine evner?
Hvad du synes er vigtigt at stå for?

På baggrund af ovenstående – hvilke ideer får du til, hvad du kan gøre mere af i den næste tid? Hvilken effekt ville det have, hvis du gjorde noget mere af det? Hvem ville først lægge mærke til det? Hvad ville de konkret se dig gøre?

Formål
Formålet med denne spørgeguide er at igangsætte en refleksionsproces på gruppebasis, hvor eleverne sammen får mulighed for at respondere på det, de har set hinanden gøre eller sige – og som udtrykker en færdighed. At skabe anledning til, at den enkelte elevs fortællinger kan blive bekræftet af tilhørere (bevidningsprincippet i narrativ pædagogik og praksis). Til sidst genfortæller eleven de andres historier. Dette er med til at fæstne sig som en meningsfuld fortælling i den enkelte elev (translokutionaritetsprincippet).


Fremgangsmåde
• Rammesæt øvelsen: Eleverne skal lede efter handlinger, udsagn, episoder hos hinanden, som gør dem i stand til at samle deres indtryk og sortere dem efter, hvilke færdigheder de mener, der er i spil.
• Inddel elever parvis.
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.

• Bed elever gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Opsamling på klassen:
– Tal om hvilke færdigheder, I har fundet hos hinanden.
– List de forskellige færdigheder og gruppér dem på tavlen eller post-its efter praksisfaglige/faglige/sociale færdigheder.

– Diskutér på klassen hver enkelt færdigheds relevans til forskellige brancheområder/erhverv, og hvordan disse færdigheder kommer i anvendelse.

Varianter
• Byg evt. videre på refleksionsprocessen ved at de unge skal finde jobfunktioner, hvor netop de færdigheder spiller en afgørende rolle for opgaveudførsel. Det kunne være at indgå i en større sammenhæng som f.eks. være en del af et byggeteam, en politisk ledet organisation eller en større international virksomhed. Sørg for at alle bliver hørt om, hvad de parvis/i gruppen har fundet ud af.

• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 7

Formål
I det følgende skal du og en kammerat sætte jer sammen og navngive nogle af de styrker og færdigheder, I ser i hinanden.


Sådan gør I
• Tænk hver især over første del af nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for jer at optage jeres svar på mobilen, så gør det.
• Sæt dig med din klassekammerat og del dine svar med vedkommende og tal om anden del af guidens spørgsmål. Optag evt. dialog på mobil (billed/lyd).
• Rund af med den individuelle afsluttende refleksion.
• Upload jeres svar til jeres logbøger, eller hvor jeres lærer har anvist.


Spørgsmål

Start med at finde en konkret hændelse frem fra hukommelsen, hvor du bemærkede din klassekammerat gøre eller sige noget i et fag eller en temauge …
• Hvorfor vælger du denne hændelse?
• Hvorfor tror du, at din ven gjorde sådan?

• Hvad siger det om din klassekammerats færdigheder, værdier, overbevisninger?
• Hvad vil du sætte på som overskrift for handlingen og dens intentionelle betydning? 

Giv færdigheden en overskrift
• Hvad vil du kalde de færdigheder, som din kammerat har gjort brug af?
• Hvad synes du, din kammerat kan?
• Hvad kan din kammerat bruge den færdighed til?
• I hvilke sammenhænge er den færdighed vigtig?

Forbindelse til egne erfaringer
• Hvad får det dig til at tænke over?
• Har du selv prøvet at stå i en lignende situation og benyttet samme/en anden færdighed?
• Hvad handlede den situation om?
• Hvad gjorde/sagde du?
• Hvordan handlede du?
• Hvordan blev du i stand til det?
• Havde du det godt med situationen? Hvorfor, hvorfor ikke?
• Hvad kunne du ellers have gjort i situationen?


Afrund med at spørge din kammerat:
• Hvordan det var at høre om sig selv på denne måde?
• Hvad din kammerat hæftede sig mest ved, i det du sagde?
• Var der noget, der overraskede vedkommende?
• Var det noget, han/hun blev specielt glad for at høre eller vil huske sig selv på i fremtiden?


Afsluttende refleksion
• Hvad kunne du få lyst til at gøre mere eller mindre, når du hører din kammerat fortælle om dig?

Formål
Formålet med denne øvelse og tilhørende spørgeguide er at opdage andres og egne færdigheder og styrke de unges foretrukne selvfortællinger med fokus i ens færdigheder og værdier.


Fremgangsmåde
• Rammesæt øvelsen: Hver elev får i starten af dagen at vide, hvem de skal skrive logbog for denne dag. De sidste 10 minutter af dagen bruges til at skrive logbog for hinanden. Næste dag skal eleverne skrive logbog for en ny.
Opsamling i klassen:
– Hvad har du lært ved at skrive logbog for en anden og selv få skrevet logbog af andre?
– Har du fået øjnene op for nye færdigheder ved dig selv/en klassekammerat?
– Hvordan var det at høre en anden fortælle om dine færdigheder?
– Hvad blev du mest glad for at høre?
– Hvad kan en øvelse som at bemærke færdigheder hos hinanden hjælpe til ift. uddannelsesvalg?


Spørgeguide 8

Færdiggør følgende sætninger …
• I dag har jeg set, at du …
• Jeg så, at du kunne …
• Jeg ved, at du også kan …
• Jeg tror, du godt kan lide, at …
• Jeg kommer til at tænke på engang, hvor jeg selv …
• Det du gjorde/kunne i dag, giver mig lyst til, at …


Efterbearbejdning:
Hver elev skal tænke over og skrive i egen logbog – her om erfaringerne med at få personlige
fortællinger om en selv fra andre:
• Hvad det har betydet, at du har fået personlige fortællinger om sig selv?
• Hvad betød mest af det, der blev skrevet til dig? Hvorfor?
• Hvad tror du, du kan bruge fortællinger fra dine kammerater til?
• Hvordan var det for dig høre dine klassekammeraters historier? Og hvordan var at høre om sig selv?
• Hvilke fordele/ulemper er der ved denne form for logsbogsarbejde?
• Har du fået øje på nye sider/færdigheder hos dig selv? Hvorfor – og i så fald hvilke? Hvorfor ikke?
• I hvilke fag kan dine færdigheder bedst bruges?
• Tænker du anderledes om dig selv og de ting, du er god til efter logbogsøvelsen?
• Hvad har du lært af logbogsøvelsen? Og hvad vil du huske dig selv på i fremtiden?
• Har du fået inspiration til at tænke nyt om dig selv og dine færdigheder? Og vil afsøge noget nyt om ungdomsuddannelser/erhverv i den forbindelse?

Formål
Flere undersøgelser konkluderer, at unge har svært at træffe beslutning om valg af ungdomsuddannelse. Danmarks Evalueringsinstituts rapport Unges vej mod ungdomsuddannelse (2018) viser, at næsten halvdelen af de unge allerede i 8. klasse oplever, at det er et stort pres at vælge, hvad de skal efter skolen. Samtidig viser rapporten, at en fjerdedel af de unge i 8. klasse ikke oplever at få den hjælp, de har brug for for at kunne vælge, hvad de skal efter skolen. De unges behov for hjælp er større, hvis de kun i begrænset omfang taler med deres forældre om uddannelse og arbejde, eller hvis de er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate.

Formålet med øvelsen er at styrke de unges færdigheder i at træffe vigtige valg og beslutninger i deres liv gennem refleksion med afsæt i egne konkrete erfaringer.

Spørgeguiden lægger op til, at eleven får støtte til:
• at skabe forbindelse mellem ”det, de unge allerede ved og kan” og ”det, der er muligt at vide og kunne”.
• at få redskaber til at stilladsere og fortykne selvfortællinger jf. tankegangen i narrativ pædagogik og praksis.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper: Sæt 3-4 elever sammen. Lad dem dele, hvilke vigtige valg, de før har truffet med afsæt i svar fra spørgeguide.
• Opsamling på klassen:
– Hvad har vi fundet ud af, at valg kan være?
– Hvordan kan vi bruge tidligere gode erfaringer med at træffe valg til det fremtidige uddannelsesvalg?
– Hvad har I lært personligt af at dykke ned og se på de mange valg, I allerede før har truffet?
– Giver det jer viden om, at I er i stand til at træffe valg – og at I er gode til det?
– Hvad har denne øvelse lært dig som person om valg/beslutninger?
– Hvor vigtig en rolle spiller andres mening for dit uddannelsesvalg?
– Er det en hensigtsmæssig/uhensigtsmæssig strategi?

Varianter
• Aktiviteten kan foretages som interview i klassen med en klassekammerat uden hjemmeopgave.

• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen.
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 9

Formål
At vælge ungdomsuddannelse er en proces, hvor du skal vælge mellem mange forskellige uddannelser. Det er ikke altid ligetil. For hvordan finder man ud af, hvad den rigtige beslutning er? Dine forældre og lærere kan hjælpe dig undervejs, men i sidste ende er det dig, der skal træffe beslutningen. Så hvordan er det lige man træffer gode beslutninger om vigtige ting i livet? Det handler denne øvelse om.

Med øvelsen går vi på opdagelse i beslutninger, du allerede har truffet. Valg og beslutninger vil livet ud være noget, du skal forholde dig til. Sådan er det for alle. Men valg behøves ikke at opleves som noget negativt. Forestil dig at du ingen indflydelse havde på, hvad der skulle ske efter grundskolen! Du kan bestemme, hvad du vil – heldigvis!


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

Tænk tilbage på et valg eller en beslutning, som du har taget i det seneste års tid og som du er glad for. Det skal være noget, der var vigtigt for dig. Måske en beslutning, som ikke var helt ligetil og som du skulle tænke over. Det kan være mindre eller større ting. Fx et valg, du har taget omkring fritidsaktiviteter, job, venner, kæreste, familie, konfirmation eller skolen. Måske har du besluttet at bruge mindre tid på de sociale medier, at droppe en fritidsaktivitet, slå op med en kæreste, få lektiehjælp eller noget helt andet…
• Hvornår var det? Og hvad handlede din beslutning om?
• Hvad tænkte du mest over i situationen?
• Hvad gjorde du, som hjalp til at træffe beslutningen?
• Hvem talte du med før, under eller efter, at du tog beslutningen? Hvorfor valgte du lige netop at tale med ham/hende/dem? Hvad sagde han/hun/de?
• Vil du sige, at det var en lille, mellem, stor eller mega-stor ting, at du tog denne beslutning? Og hvorfor?
• Hvad, synes du, at det fortæller om dig, at du formåede at tage denne beslutning? F.eks. om, hvad, du kan, lykkes med eller måske synes, er vigtigt?
• Hvis du skulle tage en lignende beslutning igen – hvordan ville du så gribe det an? Hvad ville være det første, du ville gøre?

Formål
Formålet med spørgeguiden er at skabe refleksion hos de unge om, hvilke ideer og holdninger de abonnerer på ift. forskellige ungdomsuddannelser, og hvordan disse holdninger påvirker deres beslutningsproces.

Spørgeguiden lægger op til, at eleven får blik for:
• hvordan egne holdninger kan spænde ben for personlig og faglig udvikling.
• hvilken effekt vores antagelser har.
• Hvilken betydning det kan få for elevens fremtid.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at besvare spørgeguiden. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling på klassen:
– Hvilke opfattelser har I af forskellige ungdomsuddannelser?
– Hvorfor har I de holdninger? Dvs. hvad er de grundlagt af
– Har opfattelserne grobund i virkeligheden eller noget, der er blevet til en ’sandhed’, fordi vi italesætter bestemte uddannelser med bestemte ord?

Varianter
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen.
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog om, hvordan forældre kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 10

Formål
“Man skal ikke tro på alt, hvad man hører!” siger vi. De fleste har prøvet at pynte på en historie eller undlade at fortælle hele sandheden. Vi har brug for andre mennesker for at få korrigeret vores fantasier og indbildninger. Det at skabe mening bliver en social kategori, for vi kan ikke finde mening isoleret set.

Med denne spørgeguide inviteres du til at reflektere over og måske genoverveje dine “sandheder” om forskellige ungdomsuddannelser.


Sådan gør du
• Tænk over nedenstående spørgsmål. Notér stikord/svar undervejs. Hvis det er lettere for dig at optage dine svar på mobilen, så gør det.
• Spørg dine forældre om hjælp til at komme i tanke om et valg, du har taget. Eller bed dem fortælle om et vigtigt valg, de har taget, og hvordan de traf beslutningen.
• Upload dine svar i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

• Hvilke ideer og holdninger har du omkring dit eget uddannelsesvalg? Hvilken uddannelse vil være den bedste, tror du? Eller hvilken skal det ikke være? Hvilke uddannelser er gode og dårlige?
• Hvor kommer dine holdninger fra? Dine klassekammerater? Din omgangskreds? Eller måske skolen, lærerne eller dine forældre?
• Hvordan kommer holdningerne til udtryk, når du taler med dine venner eller forældre, om det du skal efter grundskolen? Kan du komme i tanke om nogle eksempler?
• Hvad betyder andres ideer og holdninger for dig? Hvad kommer de til at skygge for, som du/I ikke får talt om eller undersøgt?
• Hvad synes du egentlig om, at du har de holdninger og ideer? Er det godt, skidt eller noget midt imellem? Hjælper det dig ift. din beslutningsproces om valg af ungdomsuddannelse, eller spænder det ben?
• Hvad tror du, dine forældre synes om, at disse ideer og holdninger påvirker dig? Synes de, at de er hjælpsomme eller at de spænder ben for din beslutningsproces? Hvad tror du, at din lærer vil svare på samme spørgsmål?
• Hvordan påvirker de dine tanker og beslutninger om dit umiddelbare uddannelsesvalg? Hvad er du evt. blevet inspireret til at gøre mere af/mindre af?

Formål
EVA igangsatte i 2016 undersøgelsen Unges veje mod ungdomsuddannelse, der følger en årgang af unge fra 8. klasse og fire år frem. Undersøgelsen har vist, at næsten halvdelen af de unge allerede i 8. klasse synes, det er et stort pres at skulle vælge, hvad de skal efter skolen. Et flertal af unge mener, at de ikke får nok hjælp til at træffe deres uddannelsesvalg, samtidigt med, at de oplever uklarhed med hensyn til uddannelsesparathedsvurderingerne. Desuden oplever mange af de unge, som erklæres ikke-parate at stå alene med deres udfordringer. På den baggrund er det relevant, at der skabes en dybere forståelse af de unges syn på uddannelsesvalget og ikke mindst den hjælp og vejledning, de får undervejs. Det er denne øvelse med tilhørende spørgeguide et bidrag til.

Formålet er:
• At give en stemme til de unge og mulighed for at lade dem fortælle om deres blik på uddannelsesvalget og vejledningen
• At skabe bedre forståelse for, hvad UPV er, og hvad kriterierne omhandler.
• At nuancere elever og forældres opfattelse af UPV og skabe en mere nuanceret fortælling om det at være parat eller ikke parat.


Fremgangsmåde
1. Elever introduceres til UPV af lærer/vejleder i skoletiden.

2. Øvelsen sættes på et forældremøde eller en temaaften om UPV eller spørgeguides udsendes til elever og forældre til hjemme-brug.


Spørgeguide 11

Formål
Selvom du sikkert har hørt om begrebet UPV, og at den er en del af udskolingen, giver det ikke nødvendigvis forståelse for, hvad faglige og f.eks. praksisfaglige kompetencer egentlig handler om. Det er måske også uklart for dig, hvilke sociale og personlige kompetencer lærerne taler om, når de fortæller om UPV. Hvad vil det f.eks. sige at være ’valgparat’, ’ansvarlig’ og udvise ’skabertrang’?

Det skal denne spørgeguide hjælpe dig og dine forældre til bedre at forstå. I spørgeguiden skal vi finde konkrete eksempler fra din hverdag, hvor du – måske uden at være klar over det – rent faktisk udviser an- svarlighed, skabertrang mv. Måske elsker du at være hjælpetræner på håndboldholdet, måske går du op i at bygge ting eller måske betyder det meget for dig at komme til tiden skolen eller være en god ven i skole osv. Når du finder sådanne eksempler fra din hverdag eller f.eks. taler med dine klassekammerater eller hører deres bud på, hvordan de handler i dagligdagen, kan det give dig et bedre billede af, hvad kriterierne i UPV handler om. Og det kan f.eks. give dig og dine klasse- kammerater idéer til, hvor du evt. sammen med dine forældre, kan styrke din indsats og det, de voksne kalder ’kompetencer’ og ’færdigheder’.


Spørgsmål til elever

• Ved du, hvad UPV er?
• Har din lærer/vejleder sat dig ind i de ting, der tæller i UPV (faglige, personlige og sociale forud sætninger og praksisfaglige kompetencer)?
• Hvad synes du om, at der findes noget som UPV?
• Er der noget, der gør dig usikker ved UPV – prøv at skrive stikord på hvad + hvilke følelser det giver dig
• Ved du, hvad det er for ting, dine lærere kigger på, når de skal vurdere om du er uddannelsesparat eller ej? Skriv et par stikord
• Hvornår synes du, at du får den undervisning, der passer bedst til dig?
• Hvis din træner eller arbejdsgiver skulle sige noget om dig og din person, hvad tror du han/hun ville sige? Hvilke ting ville vedkommende fremhæve?
• Hvordan synes du, at forældre kan hjælpe deres børn med at huske det, de skal huske til deres skole? (bøger, lektier, opgaver)
• Er der nogen, du kan tale med om UPV’en og de ting, du er bekymret for?
• Har du en fornemmelse af, hvad dine stærke sider er i forhold til fag, socialt i skolen, personligt og i forhold til dine evner til at være kreativ/bygge noget/skabe noget/få gode idéer/finde løsninger? Du kan selv finde på andre eks.
• Hvad tror du, der sker efter folkeskolen, hvis man ikke vurderes parat?
• Hvis du skulle gætte; hvad var så et af dine forældres yndlingsfag i skolen?
• Forklar, hvornår du synes du, at du allerbedst kan koncentrere dig og hvorfor. Kom med et konkret eksempel.
• Hvis man bliver vurderet parat, er det så en garanti for, at man bliver glad for sit valg af uddannelse?
• Hvad er dine styrker?
• Hvad er ikke dine styrker?
• I hvilken af kategorierne (faglige, personlige, sociale og praksisfaglige kategorier – se fakta ark sidst i øvelsen) mener du selv, at du er/var mest parat?
• Hvor er/var du mindst parat?
• Hvad tror du, at dine forældre mener, er dine styrker? Og dine lærere ?
• I forh. til de fire områder i UPV (se fakta ark sidst i øvelsen), hvor tror du så, dine forældre vil sige, at du kan arbejde med noget? Og hvad vil dine lærere sige om det samme?
• Er du motiveret til at arbejde med nogle områder i UPV? Hvorfor/hvorfor ikke?

Eksempler fra din hverdag – om motivation
• Har du lyst til at lære og bidrage aktivt i undervisningen? Find et eks.

• Har du nogle drømme om noget, og har du prøvet aktivt at få drømmen til at gå opfyldelse? Find et eks.
• Får du af dig selv lyst til aktivt at søge viden om et emne? Find et eks.
• Har du viljen til at gøre ting færdige, du er påbegyndt? Find et eks.

Eksempler fra din hver dag – om selvstændighed
• Er du i stand til at finde ud af, hvem du kan tale med og bede om hjælp, hvis du har brug for det? Find et eks.

• Kan du danne nye relationer og venskaber? Find et eks.
• Kan du træffe egne valg og beslutninger og følge dem? Find et eks.
• Har du et fritidsjob?

Eksempler fra din hverdag – om ansvarlighed
• Er du i stand til at holde en aftale, som du selv laver med lærere eller andre? Find et eks.

• Tager du ansvar for en fælles opgave i skolen og gør dit, for at opgaven/gruppearbejdet lykkes? Find et eks.
• Er du forberedt til timerne? Find eksempler i forskellige fag.
• I hvilke fag er du bedst til at forberede dig og i hvilke mindst? Hvad skyldes det?
• Afleverer du dine opgaver?
• Er du i stand til at møde op på et bestemt sted som aftalt?
• Er du seriøs omkring det, du laver fagligt og socialt? Giv et eksempel på hvordan.
• Kan du modtage konstruktiv kritik og påtage dig din del af ansvaret, når noget kører skævt? Giv et eksempel

Eksempler fra din hverdag – om valgparathed
Er du engageret og aktiv, når der skal tages beslutninger? Hvordan? Find et eks.

• Er du bevidst om, at valg har konsekvenser? Find et eks. med en konsekvens fra dit liv
• Hvad skal der f.eks. til for, at du tror, du bliver vurderet uddannelsesparat – og hvor kan du se, at du kan sætte ind og forbedre din indsats?
• Giv et eksempel på en situation, du kender fra hverdagen, hvor dine interesser og det, du er god til bedst forenes?
• Hvad kan du bruge dine interesser til i forhold til at vælge uddannelse eller job i fremtiden? Hvad er dine stærke sider, og hvor kan de bruges i forhold til at finde en uddannelse og senere et job, hvor de bruges?
• Hvad synes du om at skulle gå med på andres idéer i et gruppearbejde?
• Kan du modtage respons og bruge kritik konstruktivt? find et eks.
• Bruger du den feedback, du får i gruppearbejde til f.eks. at ændre adfærd eller gøre anderledes? Find et eks.

Eksempler fra din hverdag – om respekt
• Kan du tilsidesætte dine egne behov for at få noget til at lykkes? Find et eks.

• Kan du vise hensyn over for andre elever? Find et eks.
• Respekterer du de anvisninger, din lærer kommer med? Find et eks.
• Anerkender du og lytter du til andres holdninger? Find et eks.
• Har du en forståelse for, at andre kan tænke anderledes end dig? Find et eks. hvor det har vist sig.

Eksempler fra din hverdag – om praktiske fag
• Find områder, du synes er spændende, og som du måske godt kunne se dig selv uddanne dig i eller engang arbejde med. Kom gerne med eks. som ikke står her, men hvor du ikke kun skal sidde med næsen i en bog (design/håndværk/madkundskab/sundhed/naturen/service/salg/billedkunst/musik).

• Synes du, at der i skolen er fokus på, at der er andre færdigheder end boglige? I hvilke fag?
• Kom med et par idéer til et skoleprojekt eller en opgave i din fritid, som du godt kunne tænke dig at lave inden for et af områderne eller et område, hvor du ikke kun skal læse i en bog(design/håndværk/madkundskab/sundhed/naturen/service/salg/billedkunst/musik).
• Kom med et eksempel på et projekt eller en idé, som kunne være sjov at lave i din fritid, og hvor du bruger dine hænder/din kreativitet og mange gode skæve idéer.
• Kan du komme på et projekt, som ville kunne løse et eller andet problem i hverdagen (du må finde på, lige hvad du vil).
• Hvilke færdigheder kræver det af dig, at du bruger?
• Synes du, du kan lære noget af at arbejde problemorienteret og virkelighedsnært: f.eks. bruge matematik og praktisk kunnen til at udregne og tegne skolens nye cykelstativer eller designe bæredygtige kostplaner og lave mad sammen med dine venner, der kunne sælges i kantinen/serveres for ældre på et plejehjem – eller noget helt fjerde?
• Betyder det noget for dig at undervisningen foregår varieret; dvs. ikke kun drejer sig om at sidde med næsen i en bog, men f.eks. også har materialer mellem hænderne. (f.eks. hvor du skal tegne en følelse/ at lære om luftstrømme og aerodynamik ved at ombygge modelfly, spille teater for at træne fremmedsproglige kompetencer, forstå brøker ved at arbejde med takt og rytme i musik?) Kom selv med flere eksempler.


Spørgsmål til forældre

• Har I en klar fornemmelse af, hvad kriterierne i UPV står for og handler om?
• Hvis ikke, så diskuter, hvad der er uklart, og hvorfor det er uklart
• Hvad mangler I evt. mere viden om?
• Hvad synes du om, at der findes en UPV?
• Hvordan kan I som forældre understøtte jeres barn i forhold til at forberede barnet på UPV?

Eksempler fra dit barns hverdag – om motivation
• Oplever du, at dit barn har lyst til at lære og bidrage aktivt i undervisningen? Find et eks.

• Har dit barn nogle drømme om noget, og har dit barn prøvet aktivt at få drømmen til at gå opfyldelse? Find et eks.
• Får dit barn af sig selv lyst til aktivt at søge viden om et emne? Find et eks.
• Har dit barn viljen til at gøre ting færdige, som han/hun er påbegyndt? Find et eks.

Eksempler fra dit barns hver dag – om selvstændighed
• Er dit barn i stand til at finde ud af, hvem han/hun kan opsøge for hjælp, hvis han/hun har brug for det? Find et eks.

• Kan dit barn danne nye relationer og venskaber? Find et eks.
• Kan dit barn træffe egne valg og beslutninger og følge dem? Find et eks.
• Har dit barn et fritidsjob og eller går til en fritidsaktivitet, som barnet selv har valgt og prioriterer i hverdagen?

Eksempler fra dit barns hverdag – om ansvarlighed
• Er dit barn i stand til at holde en aftale, som det selv laver med dig/lærere eller andre? Find et eks.

• Tager dit barn ansvar for en fælles opgave i skolen, og gør sit for at opgaven/gruppearbejdet lykkes? Find et eks.
• Er dit barn forberedt til timerne? Find eksempler i forskellige fag.
• I hvilke fag er dit barn bedst til at forberede sig og i hvilke mindst? Hvad skyldes det?
• Afleverer dit barn sine opgaver?
• Er dit barn i stand til at møde op på et bestemt sted som aftalt? .
• Er dit barn seriøs omkring det, han/hun laver fagligt og socialt? Giv et eksempel på hvordan.
• Kan dit barn modtage konstruktiv kritik og påtage sig din del af ansvaret, når noget kører skævt? Giv et eksempel

Eksempler fra dit barns hverdag – om valgparathed
• Er dit barn engageret og aktiv, når der skal tages beslutninger? Hvordan? Giv et eks.

• Er dit barn bevidst om, at valg har konsekvenser?
• Hvad skal der f.eks. til for, at du tror, dit barn bliver vurderet uddannelsesparat – og hvor kan du se, at dit barn skal sætte ind og forbedre indsats?
• Giv et eksempel på en situation fra hverdagen, hvor dit barns interesser og kompetencer bedst forenes?
• Hvad kan du bruge dit barns interesser til i forhold til at vælge uddannelse eller job i fremtiden? Hvilke stærke sider har dit barn, og hvor kan de bruges i forhold til at finde en uddannelse og senere et job, hvor de bruges?
• Hvad synes dit barn om at skulle gå med på andres idéer i et gruppearbejde)
• Kan dit barn modtage respons og bruge kritik konstruktivt? Find et eks.
• Bruger dit barn den feedback, det får i gruppearbejde til f.eks. at ændre adfærd eller gøre anderledes? Find et eks.

Eksempler fra dit barns hverdag – om respekt
Kan dit barn tilsidesætte sine egne behov for at få noget til at lykkes? Find et eks.

• Kan dit barn vise hensyn over for andre elever? Find et eks.
• Respekterer dit barn de anvisninger, lærerne kommer med?
• Anerkender og lytter dit barn til andres holdninger? Find et eks.
• Har dit barn en forståelse for, at andre kan tænke anderledes? Find et eks. hvor det har vist sig.

Eksempler fra dit barns hverdag – om praktiske fag
• Find områder, som dit barn synes er spændende, og som du eller dit barn måske godt kunne se sig selv i, f.eks. en uddannelse, eller engang skulle arbejde med. Kom gerne med eks. som ikke står her, men hvor det er et område, som har en praksis dimension (design/håndværk/madkundskab/sundhed/naturen/service/salg/billedkunst/musik).

• Synes du, at der i skolen er fokus på, at der er andre færdigheder end boglige? I hvilke fag?
• Nævn et eksempel, hvor dit barn har lavet noget enten i skolen eller i fritiden/på en ferie, hvor han/hun brugte andre kompetencer end boglige inden for design/håndværk/madkundskab/sundhed/naturen/service/salg/billedkunst/musik.
• Kom med et eksempel på et projekt eller en idé, som du godt kunne forestille dig, at dit barn kunne synes ville være sjovt at lave i skolen eller i fritid, hvor dit barn bruger sin kreativitet, sine gode eller skæve idéer eller sine hænder til at frembringe noget.
• Kan du komme på et projekt, som du tror, dit barn ville kunne bidrage med, og som vil kunne løse et eller andet problem i hverdagen (du må finde på, lige hvad du vil).
• Hvilke færdigheder kræver det af dit barn?
• Kan dit barn lære noget af at arbejde problemorienteret og virkelighedsnært: f.eks. bruge matematik og praktisk kunnen til at udregne og tegne skolens nye cykelstativer eller designe bæredygtige kostplaner, lave mad sammen med sine venner, der kunne sælges i kantinen/serveres for ældre på et plejehjem – eller noget helt fjerde?
• Betyder det noget for dit barn, at undervisningen foregår varieret; dvs. ikke kun kræver at sidde med næsen i en bog, men f.eks. også betyder man har materialer mellem hænderne ,f.eks. tegner en følelse i billedkunst/lærer om luftstrømme og aerodynamik ved at prøve at ombygge modelfly, spiller teater for at udtrykke et menneskeligt/socialt eller kulturelt emne, forstår brøker ved at arbejde med takt og rytme i musik? Kom selv med flere eksempler.

• I hvilken af de 4 kategorier vurderer du, at dit barn er stærkest?
• Hvornår synes du, at dit barn får den undervisning, der passer bedst til hende/ham?
• Hvilket fag er dit barns yndlingsfag i skolen, vurderer du?
• Forklar, hvornår du synes, dit barn er bedst til at koncentrere sig og hvorfor? Kom med et konkret eksempel.
• Hvis dit barns træner/arbejdsgiver i et fritidsjob skulle vurdere dit barn ud fra kriterierne i UPV, hvor tror du så, at dit barn har flest færdigheder/kompetencer?
• Og inden for hvilke fag tror du, at dit barn har flest færdigheder/kompetencer i forhold til UPV’ens forskellige fokuspunkter?
• Hvordan synes du, at du som forælder kan understøtte og hjælpe dit barn med at styrke områderne i UPV, som eleverne vurderes på?
• Hvad tror du, der sker efter folkeskolen, hvis dit barn ikke vurderes uddannelsesparat?
• Hvordan tror du, det vil påvirke dit barn, hvis han/hun ikke vurderes uddannelsesparat?
• Hvis man bliver vurderet parat, er det så en garanti for, at man bliver glad for sit valg af uddannelse?

Formål
Formålet med øvelsen er at styrke de unges foretrukne selvfortællinger med fokus på færdigheder og værdier.


Fremgangsmåde
• Udlever eller henvis til online version af nedenstående spørgeguide.
• Informer elever og forældre om, at det er en hjemmeopgave at lave interviewet ud fra nedenstående guide. Bed eleverne gennemgå og notere svar i guiden. Det kan eventuelt være en idé at lave en lydoptagelse af svar med mobilen.
• Informer om, at svar skal bruges senere (til f.eks. studievalgsportfolio, uddannelsesplan, fælles klasserefleksion eller som forberedelse til skole-hjem-samtale).
• Opsamling i mindre grupper: Sæt eleverne sammen i grupper á 3. Eleverne deler på skift udvalgte uddrag af deres noter/optagelser fra interviewene (3 x 5 min). Mens en elev fortæller om sit interview, lytter de andre efter:
– Hvad kan jeg genkende, som X fortæller om dig?
– Hvad har jeg selv lagt mærke til som dine værdier, og det du er god til?

Derefter deler de andre, hvad de har lyttet sig til, og den, der er på, fortæller kort, hvad han/hun er mest glad for at have hørt i interviewet og fra sine klassekammerater.
• Opsamling i klassen: Sæt et par ord på, hvordan denne type af refleksioner kan hjælpe i forhold til uddannelsesvalg.

Varianter
• Aktiviteten kan foretages som interview i klassen med en klassekammerat uden hjemmeopgave.
• Spørgeguiden/dele af den kan også gennemgås som fælles refleksion på klassen.
• Spørgeguiden kan udsendes forud for forældremøde om uddannelsesvalg. Udvælg nogle spørgsmål i guiden og facilitér dialog, hvordan forældre bedst kan bistå deres børn i den proces.


Spørgeguide 12

Formål
Det kan være en god ide at tale med én, der kender dig rigtigt godt, når du skal tage stilling til valg af uddannelse. De kan se, hvad du er særligt god til, hvor nu du trives bedst, og når du bliver opslugt af noget. Altså, hvornår du er den bedste udgave af dig selv. Det kan hjælpe, hvis du er i tvivl om, hvad du egentlig er god til og hvilken uddannelse eller arbejde, der kunne være noget for dig.

Du vælger selv, hvem du vil tale med. Det kan være din mor, far, onkel, tante, bedsteforældre eller et andet familiemedlem. Når vi mødes i klassen, skal du dele dine opdagelser fra interviewet et par af dine klassekammerater.


Sådan gør du
• Lav et interview med et familiemedlem. Brug nedenstående spørgsmål.
• Find et sted, hvor der er ro, og hvor I ikke bliver forstyrret.
• Optag evt. interviewet på din telefon, så du kan høre det igen.
• Stil spørgsmål og skriv noter til de svar, du får.
• Stil gerne uddybende spørgsmål, men undlad at diskutere om svarene er rigtige eller forkerte. Du behøver ikke være enig!
• Du får bagefter mulighed for at forholde dig til, hvad du kan genkende, og hvad der måske overrasker dig.
• Upload dine noter/optagelser fra interviewet i din logbog eller der, hvor din lærer har anvist.


Spørgsmål

• Fortæl om en konkret situation, som, du synes, fortæller noget om, hvad jeg er god til og/eller måske noget om, hvilke værdier, du synes, jeg lever efter? Hvornår var det? Hvem var tilstede? Hvad så du helt konkret, jeg gjorde eller sagde?
• Hvis du skulle finde en god overskrift eller et navn for det, du synes jeg kan eller de værdier, jeg lever efter – hvad ville det så være?
• Hvad tror du, at historien om mig og  _______________(indsæt overskrift her) er?
Hvordan tror du, at jeg har udviklet de færdigheder eller værdier?
• Hvem i familien eller i vores omgangskreds, tror du, ville fortælle om de samme færdigheder og værdier? Og hvorfor? Hvilke situationer eller eksempler ville de mon kunne fortælle om?

Til slut: Kig på dine noter og del med din interviewperson: 
• Hvad kan jeg bedst genkende, af det du siger? Og hvorfor?
• Hvad er jeg mest glad for at høre? Og hvorfor?
• Hvad er jeg mest overrasket over at høre? Og hvorfor?

Forslag til aktiviteter